อาชีพ

เข้าร่วมครอบครัวใหญ่ของเรา!

  • ให้บริการลูกค้า
  • การจัดการหน้าที่การบริหารเช่นเดียวกับในการประมวลผลเอกสารตรวจคนเข้าเมืองการจัดการของโทรศัพท์และอีเมล์, หน้าที่โฆษณาอื่น ๆ – วิธีการที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
  • ภูมิใจในอาชีพของคุณ
  • ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
  • ที่แข็งแกร่งคําสั่งของการเขียนภาษาอังกฤษ, พิสูจน์อักษรที่ดีและทักษะการเขียนสําเนา
  • ความคิดบริการลูกค้ามืออาชีพ
  • วุฒิบัตรขั้นต่ําที่จะสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวของคุณผ่าน

info@singaporetopimmigration.sg

Check Your PR Eligibility